Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní korporace JPS s.r.o. upravující práva a povinnosti účastníků pro prodej a nákup Zdravotnického prostředku prostřednictvím internetového obchodu v systému společnosti JPS s. r. o. provozovaném v prostředí veřejné datové sítě na portálu obchod.jps.cz.

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti účastníků pro prodej a nákup Zdravotnického prostředku prostřednictvím internetového portálu obchod.jps.cz, jehož provozovatel je obchodní korporace
JPS s. r. o., se sídlem Lucemburská 1, 130 00 Praha 3, IČ: 49681508, DIČ: CZ49681508,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21851, která je dle Zákona oprávněna k prodeji Zdravotnických prostředků, e-mail: objednavky@jps.cz (dále jen „Prodávající“).

1.2 Tyto VOP se řídí ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, Nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Zákon“).

1.3 Prodávající provozuje internetový obchod na portálu obchod.jps.cz, který umožňuje zájemcům o koupi Zdravotnického prostředku tento objednat, koupit a nabýt ke Zdravotnickému prostředku vlastnické právo, a to za podmínek a pravidel těchto VOP, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

II. Definice a výklad pojmů

2.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají v těchto VOP níže uvedené pojmy následující význam:

Internetový obchod znamená internetový obchod Prodávajícího provozovaný na portálu obchod.jps.cz;

Kupní smlouva znamená smlouva uzavřena na dálku prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím;

Kupující znamená podnikatel - fyzická podnikající osoba zapsána v živnostenském rejstříku nebo obchodní korporace zapsána v obchodním rejstříku příslušného soudu, která si závazně vybrala a objednala Zdravotnický prostředek prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího se zavázala k uhrazení kupní ceny, převzetí a nabytí vlastnického práva k Zdravotnickému prostředku;

Prodávající znamená obchodní korporace JPS s. r. o., se sídlem Lucemburská 1, 130 00 Praha 3, IČ: 49681508, DIČ: CZ49681508, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21851, e-mail: objednavky@jps.cz;

Provozovna znamená provozovna Prodávajícího na adrese Velichovská 14, 155 00 Praha 5;

VOP znamená tyto všeobecné obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při uzavírání Kupních smluv (o dodávce zboží) mezi Prodávajícím a Kupujícím, tvořící součást každé Kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího na portálu www.obchod.jps.cz;

Zákon znamená ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, Nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

Zdravotnický prostředek znamená zdravotnický prostředek spadající pod úpravu Zákona nebo jiné zboží z portfolia Prodávajícího;

III. Předmět Kupní smlouvy

3.1 Internetový obchod obsahuje výčet Zdravotnických prostředků nabízených Prodávajícím k Prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých Zdravotnických prostředků. Ceny nabízeného Zdravotnického prostředku jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s balením, přepravou a dodáním Zdravotnického prostředku, není-li výslovně v čl. 5 stanoveno jinak. Nabídka Prodeje Zdravotnického prostředku a cena tohoto Zdravotnického prostředku zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky Prodeje Zdravotnického prostředku umístěného v Internetovém obchodě jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zdravotnického prostředku.

3.2 Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je Zdravotnický prostředek doručováno v rámci území České republiky. Zdravotnický prostředek je zasílán pouze na/ v rámci území České republiky. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že některé Zdravotnické prostředky nelze zaslat do ciziny k prodeji z důvodu omezení vyplývajících z distribučních smluv.

IV. Objednání Zdravotnického prostředku, uzavření Kupní smlouvy

4.1 Smlouva na koupi Zdravotnického prostředku je Kupujícím uzavřena tak, že přijme návrh k uzavření kupní smlouvy v Internetovém obchodě Prodávajícího s tím, že požadovaný Zdravotnický prostředek vloží do košíku. Před závazném potvrzení objednávky Kupujícím, má Kupující právo měnit jak požadované plnění (obsah košíku), dopravu i způsob úhrady, které do objednávky vložil. Kupující je povinen zároveň zkontrolovat své údaje, seznámit se a přistoupit k těmto VOP a zároveň poskytnout své údaje v souladu ze Zákonem.

4.2 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Uzavření Smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na emailovou adresu zadanou Kupujícím.

4.3 Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství Zdravotnických prostředků, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky Zdravotnického prostředku vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je Prodávající oprávněn objednávku zrušit bez náhradního plnění.

4.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při a v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.

4.5 Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není Kupujícímu přístupná.

V. Cena a úhrada za Zdravotnické prostředky

5.1 Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným a znázorněným Zdravotnickým prostředkům.

5.2 Cenu za Zdravotnický prostředek a případné náklady spojené s dodáním Zdravotnického prostředku dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

b) převodem na účet Prodávajícího;

5.3 Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňovým dokladem. Faktura Prodávajícího musí obsahovat vše zákonné požadavky na daňový doklad. Převzetí Zdravotnického prostředku Kupujícím je zásadně možné až po úplném uhrazení Ceny Prodávajícímu, pokud není mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.

5.4 K ceně Zdravotnického prostředku bude připočítáno poštovné, které se Kupující zavazuje uhradit společně s cenou Zdravotnického prostředku.

VI. Doprava a poštovné

6.1 Doprava a poštovné se řídí aktuálním ceníkem dopravce obchodní korporace Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. („DPD“).

VII. Dodací lhůta

7.1 Zdravotnický prostředek bude odeslán Kupujícímu nejdéle ve lhůtě do 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání Kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude Kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, v jaké lhůtě bude Zdravotnický prostředek Prodávajícím odeslán a Kupujícímu dodán.

7.2 U ostatního Zdravotnického prostředku neuvedeného v předchozím odstavci v případě, že:

a) Zdravotnický prostředek je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky Prodávajícím; nebo

b) u Zdravotnického prostředku, který není skladem, bude tento předán přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného Zdravotnického prostředku od přijetí a potvrzení objednávky Prodávajícím.

7.3 Kupující je povinen Zdravotnický prostředek od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je Kupujícímu zaslána elektronicky na jím uvedený email, nejpozději do 1 dne po převzetí Zdravotnického prostředku nebo bude součástí dodávky Zdravotnického prostředku.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady jakosti Zdravotnického prostředku, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí těmito VOP, Zákonem, záručními podmínkami výrobce a v případě absence těchto, příslušnými obecně závaznými předpisy.

8.2 Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny a dostupné na stránkách www. jps.cz.

8.3 Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, se nepoužijí pro Kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede v objednávce Zdravotnického prostředku. Právo Kupujícího podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně záručními podmínkami výrobce.

8.4 Pokud Kupující reklamovaný Zdravotnický prostředek zasílá na adresu Provozovny Prodávajícího, je Kupující povinen Prodávajícímu spolu s reklamovaným Zdravotnickým prostředkem zaslat i reklamační list a kopii dokladu o koupi Zdravotnického prostředku.

8.5 Prodávající zajišťuje kontaktní linku poskytovanou Prodávajícím po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 9:00 do 16:00). Tato kontaktní linka slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti Zdravotnických prostředků podle Zákona. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek Zdravotnického prostředku, Prodávající ohlásí toto podezření též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

8.6 Kupující nemá právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

IX. Odstoupení od smlouvy podnikatelem

9.1 Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zdravotnického prostředku, která vznikla v důsledku nakládání se Zdravotnickým prostředkem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácený Zdravotnický prostředek poškozen či opotřeben, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

9.2 Kupující bere na vědomí, že od Kupní smlouvy na dodávku Zdravotnický prostředek nelze odstoupit v následujících případech:

a) předmětem koupě byl Zdravotnický prostředek upravený podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) předmětem koupě byl Zdravotnický prostředek podléhající rychlé zkáze, jakož i Zdravotnický prostředek, které byl po dodání nenávratně smísen s jiným Zdravotnickým prostředkem,

c) předmětem koupě byl Zdravotnický prostředek v zavřeném obalu, který Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

9.3 Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s Prodávajícím, pokud jde o smlouvu uzavřenou mezi podnikateli v rámci své podnikatelské činnosti.

9.4 Ustanovení tohoto článku VOP se nepoužijí pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s Prodávajícím se řídí výlučně příslušnými ustanoveními právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

X. Zrušení objednávky ze strany Prodávajícího

10.1 Ke zrušení objednávky ze strany Prodávajícího může dojít zejména v případě, že objednaný Zdravotnický prostředek se již nevyrábí nebo se nedodává nebo dojde k vyčerpání zásob. V případě, že tato situace nastane, Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného Zdravotnického prostředku jiným, zrušení objednávky apod.).

10.2 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že Kupující má v úmyslu prodávat objednaný Zdravotnický prostředek dále do třetích zemí, a to i v rámci Evropské unie.

10.3 Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku zrušit, a to i tehdy, pokud Kupující obdržel potvrzující email, jedná-li se o zjevnou chybu v kupní ceně Zdravotnického prostředku (tj. o cenu zjevně jinou, než je cena pro tento typ/druh Zdravotnického prostředku obvyklá), ledaže bude u daného Zdravotnického prostředku zcela jasně uvedeno, že se jedná o „slevu", „výprodej" nebo jiné označení obdobného významu. O zjevnou chybu v kupní ceně Zdravotnického prostředku se bude jednat v případě chybějící jedné či více cifer, sleva na Zdravotnický prostředek přesahuje 50 %, aniž by tato sleva byla speciálně marketingově komunikována (např. v newsletteru) a jiné zjevné chyby v psaní; v případě pochybností, zda je Zdravotnický prostředek skutečně zlevněn či jde o zjevnou chybu v ceně Zdravotnického prostředku je Kupující povinen ověřit si předem výši kupní ceny u Prodávajícího. Pokud tato situace nastane, Prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu kupní cena vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši kupní ceny objednávaného Zdravotnického prostředku (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku Internetového obchodu, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.2 Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u Zdravotnických prostředků použitých v Internetovém obchodě jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti. Vyobrazení jsou chráněna autorskými právy výrobců.

11.3 Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že Zdravotnický prostředek kupuje v rámci své podnikatelské činnosti a nebude Zdravotnický prostředek dále prodávat do třetích zemí, a to i v rámci Evropské unie. Toto prohlášení Kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že Prodávající je oprávněn provádět distribuci Zdravotnického prostředku a že je distributorem nebo dovozcem zdravotnických prostředků. V případě, že se toto prohlášení Kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se Kupující nahradit Prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady, újmu a škody, které Prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených Prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky včetně soudních sporů.

11.4 Všechny lhůty uvedené v těchto VOP začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení Zdravotnický prostředek, odstoupení od smlouvy apod.).

11.5 Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené Kupní smlouvy zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu GDPR, který je dostupný na stránkách www.jps.cz.

11.6 Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.7 Bude-li některé ustanovení těchto VOP nebo jeho kterákoliv část shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá taková skutečnost žádný vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení VOP. V takovém případě se na právní vztahy, na něž dopadalo nebo mělo dopadat takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení VOP, použijí ta ustanovení příslušných právních předpisů, která nejvýstižněji odpovídají úmyslu smluvních stran vyplývajícímu z takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení VOP.

11.8 Zvláštní smluvní písemná ujednání s Kupujícím mají přednost před ustanoveními těchto VOP, pokud by s nimi byla v rozporu.

11.9 Tyto VOP jsou účinné od 01.01.202 a nahrazují účinnost předchozích VOP. Jsou k dispozici v Provozovně Prodávajícího nebo elektronicky na adrese obchod.jps.cz.

11.10 Veškerý obsah umístěný na portálu Prodávajícího podléhá autorskoprávní ochraně a jeho kopírování, rozmnožování, šíření či sdílení bez výslovného souhlasu Prodávajícího je výslovně zakázáno.

Copyright © 2021 JPS s.r.o. All rights reserved.